Tulostaa verkkokaupan tuoteryhmänavigaation, eli listan tuoteryhmistä. Listan sisältöä ja muotoilua on mahdollista muokata joustavasti.

Kuvaus

Oletusarvoisesti tuoteryhmät tulostetaan <ul>-listana, jolle annetaan luokkanimet

Tulostettaville tuoteryhmille asetetaan useita luokkanimiä:

 • Itse listalle annetaan luokkanimet Categories ja NavigationList. Mikäli tuoteryhmärakenne on useammassa kuin yhdessä tasossa, seuraavien tasojen listoille luokkanimiä ei tulosteta.
 • Mikäli asiakas on tuoteryhmäsivulla, joka kuuluu navigaatioon, kyseiselle tuoteryhmälle lisätään navigaatiossa luokkanimi Current.
 • Jokaiselle <li>-elementille tulostetaan tuoteryhmän ID muodossa Category-n.
 • Jokaisen listan ensimmäiselle ja viimeiselle navigaatioelementille tulostetaan luokat FirstNavigationItem tai LastNavigationItem.

Voit muotoilla listan sisällön ja merkkauksen haluamaksesi käyttämällä tuoteryhmien tageja helper-attribuutissa.

Syntaksi

{Categories(
  brand: int,
  category: int,
  parent: int,
  filters: string,
  first: boolean,
  start: int,
  levels: int,
  show: string,
  sort: string,
  classes: string,
  helper: string
)}

Näkyvyys

Toimii näkyvyydessä: globaali

Näkyvyyshelper-attribuutissa: tuoteryhmä

Globaalin näkyvyyden tageja on mahdollista käyttää missä tahansa sivupohjassa ja minkä tahansa tagin sisällä.

Attribuutit

brand:

Tämä attribuutti valikoi listalle vain tuoteryhmät, jotka sisältävät valittujen tuotemerkkien tuotteita.

Sallitut arvot: tuotemerkkien ID-numerot putkimerkeillä erotettuina

Esim. brand: 1|2|3

category:

Tämän attribuutin avulla voit määrittää manuaalisesti, mitkä tuoteryhmät haluat tulostaa.

Sallitut arvot: tuoteryhmien ID-numerot putkimerkeillä erotettuna

Esim. category: '1|2|3'

parent:

Määrittää tuoteryhmän, jonka alaiset tuoteryhmät tulostetaan.

Sallitut arvot: kokonaisluku (tuoteryhmän ID)

start:

Määrittää tuoteryhmähierarkian tason, jolta tulostaminen aloitetaan.

Sallitut arvot: kokonaisluvut

Esim. arvolla start:2 tulostetaan tuoteryhmät alkaen 2. tasolta.

filters:

Määrittää suodattimet, joiden perusteella listalle valikoidaan tuoteryhmiä.

Sallitut arvot:

 • 'featured': tulostetaan mainostettavat tuoteryhmät

Esim. filters: 'featured'

first:

Asettaa tarvittaessa navigaatiolistalle luokkanimen, joka kertoo listan olevan navigaation tai jonkin navigaatioelementin ensimmäinen elementti.

Sallitut arvot: true/false. Oletusarvo true.

levels:

Määrittää montako tasoa tuoteryhmiä tulostetaan. Arvolla 1 tulostetaan vain ylimmän tason tai start-attribuutilla määritellyn tason tuoteryhmät.

Sallitut arvot: kokonaisluku. Oletusarvo on 1.

show:

Määrittää näytetäänkö tuoteryhmälistalla verkkokaupan kaikki tuoteryhmät vai pelkät käyttäjän valitseman tuoteryhmän alaiset ryhmät.

Sallitut arvot:

 • 'active': tulostetaan vain käyttäjän valitseman tuoteryhmän alaiset tuoteryhmät
 • 'all' (oletusarvo): tulostetaan koko tuoteryhmävalikko
sort:

Lajittelee tuoteryhmälistan haluttuun järjestykseen.

Sallitut arvot:

classes:

Luokkanimet, jotka annetaan jokaiselle listaelementille.

Sallitut arvot: luokkanimet merkkijonoina.

Erota samalle elementille annettavat luokat välilyönnillä. Erota putkimerkeillä luokat, jotka haluat antaa eri listaelementeille.

Esim. classes: 'ekaLuokka tokaLuokka | jokaToisenLuokka jokaToisenTokaLuokka'

Katso myös tarkemmat ohjeet listojen luokkanimien määrittelyyn.

helper:

Määrittää yksittäisen listaelementin sisällön ja tulostusmuodon.

Sallitut arvot: Interface- ja HTML-merkkaus, joka määrittää tulostuksen merkkauksen ja sisällön.

helper-attribuuttia on mahdollista käyttää kahdella tavalla:

 1. voit kirjoittaa halutun merkkauksen suoraan attribuutin arvoksi tai
 2. voit antaa attribuutin arvoksi viittauksen tiedostoon, joka sisältää halutun merkkauksen.

  Anna viittaus suhteessa teeman juurihakemistoon.

Katso myös helper-attribuutin tarkemmat käyttöohjeet.

after/before:

after- ja before-attribuuteilla voit määrittää sisällön, joka tulostuu ennen tagin tuottamaa sisältöä tai sen jälkeen.

Sallitut arvot: HTML- ja Interface-merkkaus

Esim.:

 • before: '<p>Tämä merkkaus näkyy ennen tagin omaa sisältöä.</p>'
 • after: '<p>Tämä taas näkyy tagin oman sisällön jälkeen.</p>'

Mikäli tagi ei tuota mitään sisältöä, myöskään after- ja before-attribuuttien sisältö ei tulostu.

escape:

Asettaa tulostuvassa sisällössä pakomerkin ennen lainausmerkkejä.

Attribuutin tarkoitus on helpottaa tagin palauttaman sisällön käyttämistä JavaScriptin avulla.

Sallitut arvot: true/false. Oletusarvo false.

or:

Määrittää vaihtoehtoisen sisällön, joka näkyy mikäli tagi ei itse tuota mitään sisältöä.

Sallitut arvot: HTML- ja Interface-merkkaus

Esim. or: 'Sisältöä ei löytynyt.'