Tulostaa yksittäisen tuoteryhmän tietoja.

Kuvaus

Oletusarvoisesti tagi ei tulosta mitään. Sinun on määriteltävä tulostettava sisältö kokonaisuudessaan käyttämällä helper-attribuutissa tuoteryhmien tageja.

Käsiteltävä tuoteryhmä valitaan asettamalla id-attribuutin arvo.

Syntaksi

{Category(
  id: int / string,
  helper: string
)}

Näkyvyys

Toimii näkyvyydessä: globaali

Näkyvyyshelper-attribuutissa: tuoteryhmä

Globaalin näkyvyyden tageja on mahdollista käyttää missä tahansa sivupohjassa ja minkä tahansa tagin sisällä.

Tuoteryhmän tietojen tulostaminen {Category}-tagilla

{Category}-tagin avulla on mahdollista tulostaa erittäin joustavia esityksiä yksittäisistä tuoteryhmistä. Alla on annettu joitakin esimerkkejä tagin käyttötavoista:

{Category(
  id: 5,
  helper: {{ 
    <a href="{CategoryURL}">
      <header class="banner">
        <img src="{CategoryImageURL}"/>
        <h2>{CategoryName}</h2>
        {CategoryDescription}
      </header>
    </a>
  }}
)}

Yllä tulostetaan yhden tuoteryhmän tiedot <header>-elementtiin, jota voitaisiin käyttää esimerkiksi kiinteänä bannerina jollain verkkokaupan sivulla.

helper-attribuutissa tulostetaan kaikki banneriin tarvittavat osat käyttämällä tuoteryhmien tageja.

{Category(
  id: 7,
  helper: 'helpers/category-products'
)}

Tässä esimerkissä käytetään {Category}-tagia tulostamaan yhden tuoteryhmän tuotteet. Itse tuotelistan merkkaus on tallennettu teeman tiedostoon helpers/category-products.html:

{CategoryProducts(
  helper: {{
    <div>
      <h3>{ProductName}</h3>
      {ProductListImage}
      {ProductPrice}
      {ProductAddToCart}
    </div>
  }}
)}

Tuotelista tulostetaan käyttämällä {CategoryProducts}-tagia, jonka helper-attribuutissa käytetään tuotteiden tageja.

Voit käyttää {Category}-tagia esimerkiksi tuoteryhmäsivulla (tuotelistalla ja näyteikkunassa) tulostamaan yläryhmän tietoja.

{Category(
  id: 'PARENT',
  helper: {{
    {CategoryName}
    {CategoryDescription}
  }}
)}

Huomaa että tagia on käytettävä näkymässä tuoteryhmä, jotta on mahdollista asettaa attribuutti id:'PARENT'. Voit siis käyttää tagia tällä tavoin esimerkiksi tuoteryhmäsivuilla tai {Category}-tagin itsensä sisällä.

Attribuutit

id:

Tulostettavan tuoteryhmän ID-numero tai seuraavat arvot:

 • 'HOMEPAGE': asetetaan tuoteryhmäksi etusivu (eli juurituoteryhmä)
 • 'PARENT': asetetaan tuoteryhmäksi nykyisen tuoteryhmän yläryhmä (toimii vain näkymässä tuoteryhmä)
helper:

Määrittää tulostuksen sisällön ja merkkausmuodon.

Sallitut arvot: Interface- ja HTML-merkkaus, joilla määritellään tulostuksen merkkaus ja sisältö.

helper-attribuuttia on mahdollista käyttää kahdella tavalla:

 1. Voit kirjoittaa halutun merkkauksen suoraan attribuutin arvoksi tai
 2. Voit antaa attribuutin arvoksi viittauksen tiedostoon, joka sisältää halutun merkkauksen

  Anna viittaus suhteessa teeman juurihakemistoon.

Katso myös helper-attribuutin tarkemmat käyttöohjeet.

after/before:

after- ja before-attribuuteilla voit määritellä sisällön, joka tulostetaan ennen ja/tai jälkeen tagin tulostaman sisällön.

Sallitut arvot: HTML- ja Interface-merkkaus

Esim.:

 • before: '<p>Tämä merkkaus näytetään ennen tagin omaa sisältöä.</p>'
 • after: '<p>Tämä taas lisätään tagin oman sisällön jälkeen</p>'

after- ja before-attribuuttien sisältöä ei tulosteta, jos tagi itse ei tuota mitään sisältöä.

escape:

Asettaa tulostettavassa sisällössä pakomerkin ennen lainausmerkkejä.

Attribuutin tarkoitus on helpottaa tagin palauttaman sisällön käyttämistä JavaScriptin avulla.

Sallitut arvot: true / false. Oletusarvo false.

or:

Määrittää vaihtoehtoisen sisällön, joka näytetään mikäli tagi ei itse tuota mitään sisältöä.

Sallitut arvot: HTML- ja Interface-merkkaus

Esim. or: 'Sisältöä ei löytynyt.'