Tulostaa listan verkkokaupan tuotemerkeistä.

Kuvaus

Oletusarvoisesti tuotemerkit tulostetaan <ul>-listana, jossa jokaisesta tuotemerkistä tulostetaan tuotemerkin nimi tai logokuva (jos asetettu) sekä linkki tuotemerkkisivulle.

showlogo-attribuutilla voit helposti määrittää, tulostetaanko listalle tuotemerkin logokuva.

Jos käytät kuvakokoattribuutteja width, height tai imagesize, tuotekuva näkyy kävijälle attribuutin kokomääritystä vastaavana pienennöksenä.

Syntaksi

{Brands(
  category: int / string,
  filters: string,
  showlogo: boolean,
  imagesize: string,
  width: int,
  height: int,
  helper: string
)}

Näkyvyys

Toimii näkyvyydessä: globaali

Näkyvyyshelper-attribuutissa: tuotemerkki

Globaalin näkyvyyden tageja on mahdollista käyttää missä tahansa sivupohjassa ja minkä tahansa tagin sisällä.

Attribuutit

category:

Suodattaa listalle vain tuotemerkit, joissa on valittujen tuoteryhmien tuotteita.

Sallitut arvot: tuoteryhmien ID-numerot putkimerkeillä erotettuina tai 'CURRENT', jolloin käytetään näkymässä asetettua tuoteryhmää.

Esim. category: '1|5|45' tai category: 'CURRENT'

filters:

Määrittää suodattimet, joiden perusteella tuotemerkkejä sisällytetään tulostettavalle listalle.

Sallitut arvot:
 • visible_products: sisällyttää listalle vain tuotemerkit, joissa on käyttäjän selaamassa versiossa näkyvillä olevia tuotteita.

Määrittää tulostetaanko listalle tuotemerkin logokuva.

Sallitut arvot: true/false. Oletusarvo true.

imagesize:

Määrittää kuvan tulostuskoon.

Käytettävät arvot määräytyvät teeman asetusten ImageSizes-elementissä määriteltyjen arvojen perusteella.

Sallitut arvot: theme.xml-tiedoston ImageSizes-elementissä määriteltyjen kuvakokojen nimet

Esim. imagesize: 'Large'

width:

Määrittää kuvan leveyden pikseleinä.

Sallitut arvot: kokonaisluvut

height:

Määrittää kuvan korkeuden pikseleinä.

Sallitut arvot: kokonaisluvut

helper:

Määrittää yksittäisen listaelementin sisällön ja tulostusmuodon.

Sallitut arvot: Interface- ja HTML-merkkaus, joka määrittää tulostuksen merkkauksen ja sisällön.

helper-attribuuttia on mahdollista käyttää kahdella tavalla:

 • voit kirjoittaa halutun merkkauksen suoraan attribuutin arvoksi tai
 • voit antaa attribuutin arvoksi viittauksen tiedostoon, joka sisältää halutun merkkauksen.

  Anna viittaus suhteessa teeman juurihakemistoon.

Katso myös helper-attribuutin tarkemmat käyttöohjeet.

after/before:

after- ja before-attribuuteilla voit määrittää sisällön, joka tulostuu ennen tagin tuottamaa sisältöä tai sen jälkeen.

Sallitut arvot: HTML- ja Interface-merkkaus

Esim.:

 • before: '<p>Tämä merkkaus näkyy ennen tagin omaa sisältöä.</p>'
 • after: '<p>Tämä taas näkyy tagin oman sisällön jälkeen.</p>'

Mikäli tagi ei tuota mitään sisältöä, myöskään after- ja before-attribuuttien sisältö ei tulostu.

escape:

Asettaa tulostuvassa sisällössä pakomerkin ennen lainausmerkkejä.

Attribuutin tarkoitus on helpottaa tagin palauttaman sisällön käyttämistä JavaScriptin avulla.

Sallitut arvot: true/false. Oletusarvo false.

or:

Määrittää vaihtoehtoisen sisällön, joka näkyy mikäli tagi ei itse tuota mitään sisältöä.

Sallitut arvot: HTML- ja Interface-merkkaus

Esim. or: 'Sisältöä ei löytynyt.'